INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na wymogi prawne, w szczególności stosowane od 25 maja 2018 r. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO"), firmy Comesa Polska Sp. z o.o. oraz Werfen Polska Sp. z o.o. chciałyby przedstawić informacje dotyczące przetwarzania przez siebie Pani/Pana danych osobowych.

KTO PRZETWARZA MOJE DANE?

Współadministratorami danych osobowych są:

- Comesa Polska Sp. z o .o., zarejestrowana pod adresem ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa, NIP 521-000-00-90, Regon 010067090, KRS 0000020311

oraz

- Werfen Polska Sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa, NIP 524-275-09-31, Regon 146114153, KRS 0000419497

Inspektor ochrony danych:

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Comesa i Werfen Pni/Pana danych osobowych można kierować do lokalnego pełnomocnika ds. RODO na adres DPO-pl@werfen.com lub do inspektora ochrony danych w centrali grupy Werfen w Hiszpanii na adres DPO@werfen.com

Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Współadministratorów:

WERFEN LIFE S.A., z siedzibą pod adresem Plaza Europa, 21-23, 08908 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona), Hiszpania

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Imię (imiona) i nazwisko;

adres głównego miejsca prowadzenia działalności, adresy dodatkowe, np. do wysyłek;

dane kontaktowe, takie jak nr telefonu i adres e-mail;

dane zebrane w toku przetwarzania, takie jak historia kontaktów i dane wynikające z potrzeb komunikacyjnych.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA?

Dane są przetwarzane w celu:

Nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych, uczestnictwa w postępowaniach przetargowych i/lub negocjacjach handlowych, realizacji wzajemnych umów, obsługi sprzedażowej, posprzedażowej i szkoleniowej, obsługi serwisowej oraz w celu podejmowania wszelkich działań (np. transportowych, pocztowych, finansowych, prawnych, ubezpieczeniowych, itp.) niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów.

Podstawa prawna:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przepisy prawa gospodarczego, podatkowego, prawo zamówień publicznych)
  • Przetwarzanie może się również odbywać kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę podczas logowania do serwisów elektronicznych grupy Werfen lub wypełniania formularzy zgłoszeniowych lub kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być:

Podmioty należące do grupy kapitałowej Werfen, w tym podmioty mające swoje siedziby w krajach trzecich.

Podmioty realizujące na rzecz Współadministratorów czynności i usługi pomocnicze, np. informatyczne, księgowe, przewozowe.

Podmioty, uprawnione z mocy prawa, do dostępu do danych osobowych, np. organy administracji publicznej.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA?

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzoru.

W przypadku przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

SKĄD POCHODZĄ DANE?

Dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych (stron www podmiotów leczniczych i podobnych źródeł). Dane mogą pochodzić także z baz danych osób wykonujących zawody medyczne, zbieranych i udostępnianych przez podmioty trzecie.

Dane mogą także być zbierane bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa, przykładowo na skutek poinformowania firm Comesa lub Werfen o aktualnych danych kontaktowych, lub podania danych w formularzu zgłoszeniowym na konferencję czy szkolenie, lub logowania do serwisu internetowego grupy Werfen. 

JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres konieczny dla realizacji celów przetwarzania, a po ich ustaniu przez okres 5 lat w formie odpowiednio zablokowanej lub zabezpieczonej.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH?

Nasze systemy i bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz wglądem osób postronnych i nieupoważnionych.

Przetwarzane przez Comesa i Werfen dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany.Werfen Polska Sp. z o.o.
ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Tel. +48 22 336 18 00
Fax +48 22 336 18 50

- Koagulologia
- Parametry krytyczne
- Chemia kliniczna
- Choroby autoimmunizacyjne
- Choroby zakaźne
- Laboratoryjny System Informatyczny
Werfen
Produkty
Kontakt
Polityka Prywatności

© Copyright 2014
All rights reserved.

Nota prawna
Polityka dotycząca plików cookie
Werfen.com